WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   

Националният Ромски Център “Свети Георги” (НРЦ) бе създаден на 9 март 2003, в град София, България. Центърът е неправителствена организация, която работи за развитието на ромската общност в България. Дългосрочните цели на организацията са да получи признание като национален институт на ромската общност за еманципация и равни права и представителство на ромите в българското общество. Организацията работи в следните насоки за постигане на своите цели: Подпомагане на реализацията на вътрешния потенциал на ромите и участие на роми в развитието и изпълнението на политики за ромското общество; Подпомагане повишаване на условията на живот на ромите като се насърчава бизнес и предприемаческите дейности сред ромското общество; Повишаване на нивото на образование на ромите; Подпомагане развитието на ромската култура и насърчаване признанието на ромски интелектуалци; Подпомагане достъпа до социални услуги на ромски семейства с нисък социален статус; Борба за преодоляване на предрасъдъците към ромите и участие в програмите за местно развитие. Насоките за работа на НРЦ Свети Герги са част от насоките включени в Националната Рамкова Програма за развитие на ромското общество и спомагат за реализацията им на местно ниво. По настоящем в центъра работят 6 експерти: изпълнителен директор, 4 програмни директора, счетоводител.


IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map