WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   

Спорт за всички Илфов е филиал на Румънската Федерация Спорт за всички. Организацията е непревителствена, с идеални цели, и е регистрирана на 16.04.2002 год. Спорт за всички Илфов има богат опит в организиране на спортни дейности съвместно с други НПО на територията на район Илфов: с Асоцияцията Екология Спорт Туризъм, Фондация Младеж Букурещ, училищни младежки и спортни клубове, Отдела за спорт към местната администрация. Някои от провежданите мероприятия са Експедиция Природа, Ден на предизвикателството, Седмица Спорт за всички, Мултиспорт, Шампионат по туристическо ходене за средните училища, клубове Спорт и развлечение.
Асоциацията работи за запазване на традиционните игри и празнинства, чрез включване на младите, насърчаване на добри отношения между различните етнически групи, увличане на младите в спортни дейности, използване на спорта за възпитание и интеграция на групи в неравностойно положение.
Общото събрание на организацията се състои от 20 члена, от които 14 са индивидуални членове и 6 клубни. Дейностите се координират от 5 организационни комитета, в състава работят 1 сътрудник и 30 доброволци. Съвместно с Асоциацията Екология Спорт Туризъм Спорт за Всички Илфов участва в Европейските проект АРИЕС И СКАЙ.IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map