WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   
Проектът Ирис – “Интеграция на роми чрез спорт” има за цел да противодейства на традиционни и нови стереотипи, чиято устойчивост и разпространение са в основата на расистко отношение, дискриминационни действия и насилие срещу ромите. Спортът е мощно средство за интеграция и ще бъде използван в училищата и спортните клубове за да събера ромски и не ромски деца и чрез играта те да се опознаят, независимо техния етнически произход, социален статус и спортни умения.
Проектът е насочен към ромски и не ромски деца на възраст 10-18 в райони с висока концентрация на ромско население, представители на неправителствени организации - спортни и неправителствени сдружения спорт, работещи с деца, ромски сдружения, родителски асоциации, представители на местната администрация , образователни институции, представители на медиите. Цели се повишаване на ангажираността на обикновените граждани към проблема на интеграцията на ромите и разбирането, че интегрираните роми са точно като останалите граждани.
Един от основните проблеми в интеграцията на ромите е фактът, че голям процент от ромските деца напускат училище на възраст от 10-12 години. Една от причините е ниската мотивация на родителите да образоват своите деца, а друга е дискриминацията и булизма, който ромските деца срещат от своите съученици не роми. Това води до ранното отпадане от училище и висок риск от асоциално или престъпно поведение. Организиране на спортни, образователни и развлекателни дейности в училища и спортни клубове, където ромски и неромски деца се учат да си сътрудничат, да имат общи интереси и ценности, се счита за правилния подход за намаляване на изолацията между тях. Проектът Ирис ще осигури възможности на децата да се опознаят по-добре така, че те да изграждат свое мнение на база личния си опит от общуването с другите, за да преодолеят съществуващите предразсъдъци.


IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map